ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΚΡΉΤΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ


ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων με υλικά στο Π.ΑμεΑ Χανίων του ΚΚΠΠΚ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄), προσκαλώντας τον ως άνω κ. Αρχοντάκη Γεώργιο, να υποβάλει την προσφορά του σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Τρίτη 12/9/2023 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης).

Δείτε την υπ’ αριθμ. οικ. 1457/06-09-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013364005)  (ΑΔΑ:ΨΨΔΨΟΞΝ5-6ΡΩ) Πρόσκληση εδώ