Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη παροχής Υπηρεσιών Εστίασης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και μέχρι εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (12.269,49 €)  άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 15.214,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0439, CPV 55320000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. οικ. 1467/01-9-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΞ3ΟΞΝ5-4ΡΤ) & (ΑΔΑΜ: 22PROC011175470) ΕΔΩ