Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων συνολικά 18 υπηρεσιακών οχημάτων των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. οικ.1575/19-9-2022 (ΑΔΑ: 6Ω1ΩΟΞΝ5-ΩΒΨ) & (ΑΔΑΜ: 22PROC011264429) εδώ