ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΚΡΉΤΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ


την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων συνολικά 17 υπηρεσιακών οχημάτων των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων που αναγράφονται στον πίνακα. 1

Δείτε την υπ’ αριθμ. οικ. 1569/21-09-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013451234)  (ΑΔΑ:9ΔΒΨΟΞΝ5-65Υ) Πρόσκληση εδώ