Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό ειδικότητας ΠΕ Ψυχίατρο για την κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄), προσκαλώντας τους υποψήφιους αναδόχους, να υποβάλουν την προσφορά τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 03/02/2023 και ώρα 10:00. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης) Τηλ.: 2813413198, 2813413166, 2813413188

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. οικ. 171/30-1-2023 (ΑΔΑ:23PROC012050541) (ΑΔΑ:Ρ15ΤΟΞΝ5-ΝΣΔ)Πρόσκληση Εδώ