ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης δαπέδων σε WC των ορόφων διαβίωσης με υλικά, στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου του Κ.Κ.Π.Π.Κ., προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης # 8.350,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, αναλυτικά 5.000,00 € ΚΑΕ 0863, CPV 45259000-7 (για εργασία) και 3.350,00 € Κ.Α.Ε. 1413, CPV: 44100000-1 (για υλικά) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή

Δείτε την υπ’ αριθμ. 1824/20-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013641720) Πρόσκληση εδώ