Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης


ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη παροχής Υπηρεσιών εκτάκτου διοικητικού – διαχειριστικού – λογιστικού/οικονομικού ελέγχου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για τα οικονομικά έτη από Φεβρουάριο έως και Δεκέμβριο του 2020, 2021, 2022 και από Ιανουάριο έως Ιούνιο 2023,  προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης #20.000,00 €# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0419, CPV 79212100-4, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή.

 

Είδος διαδικασίας

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: https://isupplies.gr/auth/register.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, Τηλ: 2103601671.

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. οικ. 1074/27-6-2023 (ΑΔΑ:23PROC012968496)  (ΑΔΑ:ΨΧ87ΟΞΝ5-ΒΒΓ) Πρόσκληση εδώ

και τα Παραρτήματά της:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ