Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό ειδικότητας ΠΕ Ψυχίατρο για την κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών προϋπολογισθείσας δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ #4.000,00€# (η υπηρεσία δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (στο σύνολο των υπηρεσιών).

 

Δείτε την υπ’ αριθμ. οικ.1361/24-8-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013302126)  (ΑΔΑ:9ΛΔΗΟΞΝ5-Β49) Πρόσκληση Εδώ

Δείτε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Εδώ

Δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Εδώ